Zásady spracúvania osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajovZásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

 

 

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a berieme ju vážne. Aby boli Vaše údaje v bezpečí máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Od 25/5/2018, vrátane sú Vaše osobné údaje spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. 05.2018.

 

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je STOHAM s.r.o., Topoľová 15, 96 231, IČO: 48 024 724, DIČ: 2120042903. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl. č.  27658/S.

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.hrackypreradost.sk

 

Kto má prístup k vašim údajom?

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Vaše údaje sú poskytnuté tretím stranám - sprostredkovateľom len za účelom vybavenia objednávky – Slovenská pošta, Zasielkovňa, kuriérska služba a za účelom účtovných a daňových povinnosti externej účtovnej firme.

 

Účel spracovanie osobných údajov a právny základ?

Účelom spracúvania osobných údaje je vybavenie objednávky a jej doručenie a poskytnutie zákazníkom vernostný program.

 

Právny základ vybavenie objednávky a jej doručenie– osobné údaje:

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia a telefónne číslo pre potreby doručenia kuriérskou službou alebo iný poštovou spoločnosťou.
 • ak ste PO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ

 

Právny základ súhlas na spracovanie osobných údajov pre vernostný program:

 • Pre tento účel spracuvaváme tieto údaje: meno a priezvisko, titul, adresa ,telefónne číslo, e-mailová adresa ( za účelom poskytnutia výhod pri opakovaných objednávkach)

 

Doba uchovávanie údajov?

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 2 rokov, ak osobitné predpisy (daňové predpisy, účtovné predpisy, legislatíva v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 

 

Ste v bezpečí

Naša webová stránke je vybavená zabezpečeným protokolom https:// a digitálneho certifikátu SSL. Využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírusové programy a viacúrovňový farewall.

 

 

Aké máte práva?Právo na prístup:  

Máte právo na prístup k údajom a kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete nás kontaktovať emailom  na office@stoham.com  a prostredníctvom neho dostanete svoje osobné údaje.

 

Právo na opravu poskytnutých údajov resp. ich doplnenie

Máte právo na opravu resp. doplnenie už poskytnutých údajov. Kontaktovať nás môžete emailom na office@stoham.com

 

Právo na prenosnosť:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo na vymazanie: 

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov po ukončení plnenia zmluvy, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
 • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
 • máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,
 • ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.
 • ak osobné údaje potrebujeme uchovávať na plnenie našich zákonných povinnosti, ktoré nám ukladajú daňové, účtovné a ďalšie osobitné predpisy.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby prevádzkovateľ spracovanie vašich osobných údajov obmedzil za týchto okolností:

 • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, ktorý  obmedzí spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu
 • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, musí prevádzkovateľ obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
 • ak je spracovanie osobných údajov nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne. Môžete sa s nami skontaktovať na office@stoham.com

 

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás emailom kontaktovať.  Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Dozorným orgánom na spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky žiadosti  pri vyššie uvedených práv vybavíme do 48 hodín od doručenia, v prípade komplikovanej záležitosti do 30 dní od doručenia žiadosti.

Ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z.  v platnom  a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

Kontaktuje nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety neváhajte nás kontaktovať.

STOHAM s.r.o.

Ing. Marta Hamáryová, konateľka

Email: office@stoham.com

 

Podmienky platné od 24.05.2018

Copyright 2015 - 2020 © hrackypreradost.sk - edukatívne a plyšové hračky