Všeobecné obchodné podmienky

Úvod InfoVšeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky1. Všeobecné ustanovenia


Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.hrackypreradost.sk/. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.hrackypreradost.sk/ je spoločnosť STOHAM s.r.o. so sídlom Topoľová 1130/15 Sliač 962 31, IČO: 48 024 724 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Vložka číslo:  27658/S, DIČ: 2120042903.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami hrackypreradost.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami hrackypreradost.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov


Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.


Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.


Spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti


Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 3. Odstúpenie od zmluvy


V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne  vynaložených  poštovných nákladov spojených s odstúpením. Zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

 

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie zmluvy 

Storno objednávky

Zákazníkom:

Záväznú objednávku je možné kedykoľvek stornovať e-mailom na našu adresu office@hrackypreradost.sk.. V prípade, že bola objednávka už zaplatená (napr. prevodom) ale zákazníkovi ešte neodoslaná, bude obdŕžaná suma v plnej výške vrátená zákazníkovi do 5 dní späť na účet, z ktorého bola platba uhradená. V prípade, ak bol tovar alebo jeho časť už zaslaný, predávajúci si uplatní právo na náhradu výšky preukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné a balné).

Predávajúcim:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť z nej, v prípade ak:

- kupujúci uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, prípadne ho nemožno kontaktovať.

 

Ak kupujúci už zaplatil za tovar, alebo jeho časť, bude mu čiastka prevedená na účet z ktorého bola platba uhradená.

 


4. Záruka a reklamácia


Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V prípade reklamácie tovaru je predávajúci povinný rozhodnúť o uplatnení, alebo neuplatnení reklamácie do troch dní od jej doručenia a vybaviť prípadnú reklamáciu do 30 pracovných dní. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie, prípadne škodu spôsobenú neodborným zaobchádzaním užívateľa. Predávajúci neručí za škody spôsobené doručovateľskými spoločnosťami. Predávajúci neručí za stratené zásielky, alebo ukradnuté zo schránky kupujúceho. Ak kupujúci z ľubovoľných dôvodov neprevezme zásielku, je povinný uhradiť vzniknutú škodu (poštovné a balné).


Reklamácie sú vybavované:

 • emailom na: office@hrackypreradost.sk
 • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare na adresu:  STOHAM s.r.o., Topoľová 15, 962 31 Sliač
 • pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar

V prípade zaslania zásielky na reklamáciu si poštovné hradí klient. Reklamáciu nezasielajte dobierkou.

Vzor reklamačného formulára: Reklamačný formulár

 


Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na office@hrackypreradost.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


5. Platobné podmienky


V internetovom obchode www.hrackypreradost.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, na pošte alebo kuriérovi. Cena za dobierku je 1,00 EUR
bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO BANKE. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. Cena je 0,00 EUR

Kupujúci je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru aj s poštovným na základe informácií obdržaných v  emaili od predávajúceho, ktorým mu potvrdil objednávku.

 

 

6. Dodacie podmienky


Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

 

SLOVENSKÁ POŠTA - doba dodania zásielky, ktorá je skladom je do 5 pracovných dní. Hračky, ktoré nie sú skladom ( u dodávateľa) je  doba dodania uvedená pri hračkách. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky.

 

 

ZÁSIELKOVŇA

Pri objednávke si zvolíte na doručenie niektorú z pobočiek zásielkovne, kde si tovar vyzdvihnete. doba dodania zásielky, ktorá je skladom je do 5 pracovných Doba dodania je uvedená pri každej hračke. Pri platbe vopred na účet, je hračka odoslaná až po pripísaní platby na účet. 

 

 

GLS kuriér

Doba dodania zásielky, ktorá je skladom je 3 pracovné dni. Hračky, ktoré nemáme skladom ( u dodávateľa), je doba uvedená pri jednotlivých hračkách. Pri platbe vopred na účet, je hračka odoslaná až po pripísaní platby na účet. 

 

 

 

 

CENNÍK DOPRAVY V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Slovenská pošta                               3,49 EUR 

Zásielkovňa                                     1,99 EUR

GLS kuriér                                        4,90 EUR

 

 

 


7. Ceny


Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

 

8. Ochrana osobných údajov


Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, v "Poznámke k objednávke" uveďte žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu hračkypreradost.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu hračkypreradost.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


9. Záverečné ustanovenia


Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku,.Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.6.2015.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Odbor kontroly:

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, 
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1   
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.:048/412 49 69,  fax. č.: 048/412 46 93

mail: 

 

10. Zásady spracúvania osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a berieme ju vážne. Aby boli Vaše údaje v bezpečí máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Od 25/5/2018, vrátane sú Vaše osobné údaje spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. 05.2018.

 

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je STOHAM s.r.o., Topoľová 15, 96 231, IČO: 48 024 724, DIČ: 2120042903. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl. č.  27658/S.

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.hrackypreradost.sk

 

Kto má prístup k vašim údajom?

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Vaše údaje sú poskytnuté tretím stranám - sprostredkovateľom len za účelom vybavenia objednávky – Slovenská pošta, Zasielkovňa, kuriérska služba a za účelom účtovných a daňových povinnosti externej účtovnej firme.

 

Účel spracovanie osobných údajov a právny základ?

Účelom spracúvania osobných údaje je vybavenie objednávky a jej doručenie a poskytnutie zákazníkom vernostný program.

 

Právny základ vybavenie objednávky a jej doručenie– osobné údaje:

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia a telefónne číslo pre potreby doručenia kuriérskou službou alebo iný poštovou spoločnosťou.
 • ak ste PO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ

 

Právny základ súhlas na spracovanie osobných údajov pre vernostný program:

 • Pre tento účel spracuvaváme tieto údaje: meno a priezvisko, titul, adresa ,telefónne číslo, e-mailová adresa ( za účelom poskytnutia výhod pri opakovaných objednávkach)

 

Doba uchovávanie údajov?

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 2 rokov, ak osobitné predpisy (daňové predpisy, účtovné predpisy, legislatíva v oblasti archivácie) neustanovujú inak.

 

 

Ste v bezpečí

Naša webová stránke je vybavená zabezpečeným protokolom https:// a digitálneho certifikátu SSL. Využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírusové programy a viacúrovňový farewall.

 

 

Aké máte práva?Právo na prístup:  

Máte právo na prístup k údajom a kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete nás kontaktovať emailom  na office@stoham.com  a prostredníctvom neho dostanete svoje osobné údaje.

 

Právo na opravu poskytnutých údajov resp. ich doplnenie

Máte právo na opravu resp. doplnenie už poskytnutých údajov. Kontaktovať nás môžete emailom na office@stoham.com

 

Právo na prenosnosť:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo na vymazanie: 

Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov po ukončení plnenia zmluvy, kedykoľvek okrem týchto situácií:

 • máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
 • máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
 • máte nevyrovnaný dlh u prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob platby,
 • ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.
 • ak osobné údaje potrebujeme uchovávať na plnenie našich zákonných povinnosti, ktoré nám ukladajú daňové, účtovné a ďalšie osobitné predpisy.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 

Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania:

Máte právo požiadať, aby prevádzkovateľ spracovanie vašich osobných údajov obmedzil za týchto okolností:

 • ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, ktorý  obmedzí spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu
 • ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, musí prevádzkovateľ obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
 • ak je spracovanie osobných údajov nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
 • ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?

Ochranu údajov berieme veľmi vážne. Môžete sa s nami skontaktovať na office@stoham.com

 

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás emailom kontaktovať.  Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu. Dozorným orgánom na spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky žiadosti  pri vyššie uvedených práv vybavíme do 48 hodín od doručenia, v prípade komplikovanej záležitosti do 30 dní od doručenia žiadosti.

Ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z.  v platnom  a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

Kontaktuje nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety neváhajte nás kontaktovať.

STOHAM s.r.o.

Ing. Marta Hamáryová, konateľka

Email: office@stoham.com

 

Obchodné podmienky platné od 24.05.2018


Copyright 2015 - 2020 © hrackypreradost.sk - edukatívne a plyšové hračky